Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego Lubuski FILAR 2020 Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A. Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z wyczerpaniem całej puli środków dostępnych w ramach projektu Pożyczka Inwestycyjna, z dniem 14.07.2023 r. od godz. 15:00 zamyka nabór wniosków o pożyczkę.

Zapraszamy do korzystania z innych produktów finansowych, oferowanych przez ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

 

INFORMACJA O PRODUKCIE:

W dniu 29.05.2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/RPLB/14019/2020/VI/DIF/277 dotyczącą wdrażania i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie w/w umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. kapitał w wysokości łącznie z prawem opcji 11 840 000 PLN, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał jest dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1 031 000 PLN. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej w kwocie do 500 000 PLN.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się także do utworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzenia do oferty firm nowych produktów lub usług. Pożyczki będą udzielane na wyjątkowo korzystnych warunkach, a z preferencji w oprocentowaniu będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie wyczerpali limitu pomocy de minimis, w szczególności ci którzy zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

 

DLA KOGO:

Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubuskiego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH:

Wartość Jednostkowej Pożyczki Inwestycyjnej wynosi do 500 000,00 zł

 

OKRES FINANSOWANIA:

Maksymalny okres spłaty Pożyczki Inwestycyjnej do 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie maksymalnie 12 miesięcy.

 

OKRES WYDATKOWANIA:

 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki Inwestycyjnej  Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 • Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki Inwestycyjnej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

 

KOSZTY FINANSOWANIA: 

Oprocentowanie Pożyczki Inwestycyjnej jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 • 0,2 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) wyłącznie w inwestycje w przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • 0,5 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) 
 • od 8,62 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania. 

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA:

Przeznaczenie finansowania  (Cele Inwestycji)

Jednostkowe Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy , m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług;
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności;
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie);

Udział Jednostkowej Pożyczki Inwestycyjnej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić 100 % jego wartości.

 

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU: 

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Wartość Wkładu Funduszu Funduszy w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie może być wyższa niż 20% przyznanego Limitu Pożyczki, tj. kwoty 1,6 mln zł.

 

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w §6 powyżej;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

FORMY ZABEZPIECZENIA JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, 
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa, 
 • inne

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 


 

Mała Pożyczka Rozwojowa dla województwa lubuskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. informuje, iż dnia 13.05.2021 roku zakończony zostaje nabór wniosków na Małą Pożyczkę Rozwojową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

  

 
logo Lubuski Filar 2020

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE:

W dniu 29.01.2019 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/RPLB/16718/2019/0/DIF/154 dotyczącą wdrażania i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego będą udzielane pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie w/w umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. kapitał w wysokości 10 000 000 PLN, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1 764 705,88 PLN. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej w kwocie do 500 000 PLN.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro i małych przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się także do utworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzenia do oferty firm nowych produktów lub usług. Pożyczki będą udzielane na wyjątkowo korzystnych warunkach, a z preferencji w oprocentowaniu będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie wyczerpali limitu pomocy de minimis, w szczególności ci którzy zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

 

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI

 

DLA KOGO:

Mała Pożyczka Rozwojowa przeznaczona jest dla mikro, małych i przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubuskiego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK ROZWOJOWYCH:

Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi do 500 000,00 zł

 

OKRES FINANSOWANIA:

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej do 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie maksymalnie 6 miesięcy.

 

OKRES WYDATKOWANIA:

 • maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej Ostatecznemu Odbiorcy wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 • wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

 

KOSZTY FINANSOWANIA: 

Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:

 • 0,2 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) wyłącznie w inwestycje w przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • 0,5 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) 
 • od 1,15 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw (według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania. 

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 

W ramach instrumentu finansowane będą:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

 

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, 
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić 100 % jego wartości.

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU

 

 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz mikroprzedsiębiorcy.
 • Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki maksymalnie dwie Jednostkowe Pożyczki, przy czym łączna wartość Wkładu Funduszu Funduszy w Jednostkowych Pożyczkach udzielonych jednemu Ostatecznemu Odbiorcy nie może być wyższa niż 10% przyznanego Limitu Pożyczki.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w § 6;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców, którzy na dzień dokonania zakupu lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakup są lub byli powiązani z Przedsiębiorcą, Pośrednikiem Finansowym, osobami upoważnionymi do reprezentacji tych podmiotów lub osobami mającymi wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki, przy czym przez powiązania o których mowa powyżej rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, lub posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, lub pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, lub pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, lub pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

FORMY ZABEZPIECZENIA JEDNOSTKOWEJ POŻYCZKI ROZWOJOWEJ

 

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia: 

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji, 
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa, 
 • inne

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Copyright © 2019 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński